Privacy Verplichtingen

PRIVACYBELEID EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Voor toepassing van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, informeert Vitality 4 Life UK Limited als gegevensbeheerder, de gebruiker over het bestaan van een geautomatiseerd bestand voor persoonlijke gegevens gecreëerd door en voor Vitality 4 Life UK Limited en onder haar verantwoordelijkheid, met als doel het onderhouden en beheren van de relatie met de gebruiker, evenals informatietaken. Op het moment dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard, dient Vitality 4 Life UK Limited van de gebruiker enkele essentiële gegevens te verzamelen voor het leveren van hun diensten.

Registratie van bestanden en formulieren

Het invullen van het registratieformulier is vereist om toegang te krijgen tot de website en bepaalde diensten te genieten welke op het web worden aangeboden. Het niet invullen van de gevraagde persoonsgegevens of het niet accepteren van het huidige beleid van gegevensbescherming betekent dat het niet mogelijk is om u in te schrijven, te registreren of deel te nemen aan een van de acties waarin persoonlijke gegevens worden gevraagd. Wij informeren u dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt als gevolg van uw registratie als gebruiker deel zullen uitmaken van het Register voor het Verwerken van Activiteiten en Bewerkingen, hetwelk periodiek zal worden bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

Nauwkeurigheid en juistheid van de verstrekte gegevens

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de accuraatheid en juistheid van de verstrekte informatie en gegevens. Vitality 4 Life UK Limited vrijwaart zich in dit verband van elke verantwoordelijkheid. Gebruikers garanderen in ieder geval de juistheid, de geldigheid en de authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en doen er alles aan om deze regelmatig up-to-date te houden. U gaat ermee akkoord om volledige en correcte informatie te verstrekken op het registratie- of inschrijvingsformulier. Vitality 4 Life UK Limited is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die niet van haar afkomstig is en waarbij een andere bron is vermeld, dus zij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke schade die uit het gebruik van die informatie zou kunnen voortvloeien. Vitality 4 Life UK Limited behoudt zich het recht voor om de informatie op haar webpagina's bij te werken, te wijzigen of te verwijderen en kan zelfs de toegang tot deze informatie beperken of weigeren. Vitality 4 Life UK Limited is niet aansprakelijk voor eventuele schade of nadeel dat de gebruiker kan lijden als gevolg van fouten, defecten of weglatingen in de door Vitality 4 Life UK Limited verstrekte informatie, mits het afkomstig is uit andere bronnen dan Vitality 4 Life UK Limited.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om de functionaliteit en het gebruik van onze internetsite te verbeteren, evenals voor analytische en reclamedoeleinden. Door deze site te blijven gebruiken zonder uw instellingen te wijzigen, stemt u in met ons gebruik van cookies.

Doelstellingen

De doelstellingen van Vitality 4 Life UK Limited zijn uitsluitend het onderhouden en beheren van de relatie met de gebruiker, evenals het informatiewerk voor commerciële doeleinden en voor het verbeteren van de online klantervaring.

Minderjarigen onder de 18 jaar

In het geval dat sommige van onze diensten specifiek op minderjarigen zijn gericht, zal Vitality 4 Life UK Limited voor het verzamelen van gegevens of, indien van toepassing, voor de geautomatiseerde gegevensverwerking, toestemming vragen van ouders of voogden.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Vitality 4 Life UK Limited zal geen gebruikersgegevens overdragen aan derden.

Uitoefening van rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet

U kunt uw berichten verzenden en uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen naar het volgende e-mailadres: support@vitality4life.co.nl Onder de AVG kunt u ook, onder dezelfde voorwaarden en procedures, de rechten op beperking van behandeling (artikel 18) en overdraagbaarheid van de rechten op toegang tot gegevens (artikel 20) opvragen.

Veiligheidsmaatregelen

Vitality 4 Life UK Limited heeft de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonlijke gegevens toegepast en zij proberen alle andere aanvullende technische middelen en maatregelen binnen hun bereik te installeren om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van aan Vitality 4 Life UK Limited verstrekt persoonlijke gegevens te voorkomen.

Vitality 4 Life UK Limited is niet verantwoordelijk voor enige hypothetische schade of verlies van schade die kan voortvloeien uit storingen, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, storingen in telefoon of onderbrekingen in de operationele werking van dit elektronische systeem, veroorzaakt door omstandigheden welke niet gerelateerd zijn aan Vitality 4 Life UK Limited; van vertragingen of blokkades in het gebruik van dit elektronische systeem veroorzaakt door tekortkomingen of overbelasting van de telefoonlijn of verwerkingscentrum, overbelasting van het internetsysteem of andere elektronische systemen, alsmede schade die kan worden veroorzaakt door derden door onwettige binnendringingen buiten de controle van Vitality 4 Life UK Limited. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de maatregelen voor internetbeveiliging niet ondoordringbaar zijn.

Acceptatie en toestemming

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gesteld van de voorwaarden voor de bescherming van persoonlijke gegevens en de geautomatiseerde verwerking hiervan door Vitality 4 Life UK Limited te accepteren en ermee akkoord te gaan, op de manier en voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vermeld. Bepaalde diensten die op het portaal worden aangeboden, kunnen speciale voorwaarden bevatten met specifieke bepalingen betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.


Juridische kennisgeving en disclaimer

Deze juridische kennisgeving (hierna genoemd de "juridische kennisgeving") regelt het gebruik van de internetportaal-service www.Vitality4life.co.nl (hierna de 'website') van Vitality 4 Life UK Limited.

Wetgeving

Over het algemeen zijn de betrekkingen tussen Vitality 4 Life UK Limited en de gebruikers van hun telematicadiensten welke op het internet aanwezig zijn, onderworpen aan de wetgeving en jurisdictie van het land dat is aangewezen door de betreffende Vitality4life-website die door de gebruiker wordt gebruikt.

Partijen doen uitdrukkelijk afstand van de jurisdictie waartoe zij mogelijk gerechtigd zijn en onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de Rechtbanken en Tribunalen om geschillen op te lossen welke zouden kunnen ontstaan bij de interpretatie of uitvoering van deze contractvoorwaarden.

Content en gebruik

Gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin is van een commerciële relatie met Vitality 4 Life UK Limited.

De eigenaar van de website vereenzelvigt zich niet met de meningen welke haar medewerkers daarin hebben geuit. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de content en diensten welke worden verleend, zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen wijzigen, verwijderen of toe te voegen in de vorm waarin deze worden weergegeven of gepresenteerd op hun servers.

Intellectueel en industrieel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de content van de webpagina's, hun grafisch ontwerp en codes zijn het eigendom van Vitality 4 Life UK Limited en derhalve is de reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie of enige andere activiteit welke kan worden uitgevoerd met de content van hun webpagina's verboden, zelfs als de bronnen worden vermeld, tenzij schriftelijke toestemming wordt gegeven door Vitality 4 Life UK Limited. Alle handelsnamen, merken of symbolen van andere websites van het bedrijf zijn het eigendom van hun eigenaren en worden beschermd door de wet.

Links

De aanwezigheid van links op de webpagina's van www.Vitality4life.co.nl is uitsluitend voor informatiedoeleinden en zijn in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling daarover.

Juridische kennisgeving - Sociale media

Deze juridische kennisgeving (hierna de "juridische kennisgeving") regelt het gebruik van de sociale netwerkservice op Facebook: www.facebook.com/Vitality4life.nl/, Twitter: www.twitter.com/Vitality4lifeNL, Instagram: www.Instagram.com/Vitality4life (hierna de "sociale media") van Vitality 4 Life UK Limited.

Wetgeving

Over het algemeen zijn de betrekkingen tussen Vitality 4 Life UK Limited en de gebruikers van haar telematicadiensten, vermeld op sociale media, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van de jurisdictie welke mogelijk met hen overeenkomt en onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de Rechtbanken en Tribunalen om geschillen op te lossen welke zouden kunnen ontstaan bij de interpretatie of uitvoering van deze contractvoorwaarden.

Content en gebruik

Gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot sociale media op geen enkele wijze het begin van een commerciële relatie met Vitality 4 Life UK Limited betekent. Het hoofd van de sociale media identificeert zich niet met de meningen welke door haar medewerkers daarin zijn geuit. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen aan te brengen op sociale media die het gepast acht, en kan zowel de content als de diensten die zij aanbiedt en de manier waarop deze of op hun servers worden aangeboden, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de social media content, het grafische ontwerp en de codes zijn het eigendom van Vitality 4 Life UK Limited en daarom zijn hun reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie of elke andere activiteit die met de social media content kan worden uitgevoerd, verboden, zelfs als de bronnen niet worden vermeld, tenzij Vitality 4 Life UK Limited. haar schriftelijke toestemming geeft. Alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende symbolen van welke aard dan ook op sociale media van het bedrijf zijn het eigendom van hun eigenaren en zijn wettelijk beschermd.

Links

De aanwezigheid van links op sociale media van Vitality 4 Life UK Limited heeft slechts een informatief doel en veronderstelt in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling daarover.

Juridische kennisgeving - E-commerce

Deze juridische kennisgeving (hierna de "juridische kennisgeving") regelt het gebruik van de e-commerce service Limited.www.Vitality4life.nl (hierna de "e-commerce") van Vitality 4 Life UK Limited.

Wetgeving

Over het algemeen zijn de betrekkingen tussen Vitality 4 Life UK Limited en de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig in e-commerce, onderworpen aan de wetgeving en het rechtsgebied van het land dat is aangewezen door de betreffende Vitality4life-website die door de gebruiker wordt gebruikt.

Partijen doen uitdrukkelijk afstand van de jurisdictie die mogelijk met hen overeenkomt en onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de Rechtbanken en Tribunalen om geschillen op te lossen welke zouden kunnen ontstaan bij de interpretatie of uitvoering van deze contractvoorwaarden.

Content en gebruik

Gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot e-commerce op geen enkele wijze het begin van een commerciële relatie met Vitality 4 Life UK Limited betekent.

Het hoofd van de e-commerce identificeert zich niet met de meningen welke haar medewerkers erin hebben geuit. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om in e-commerce onaangekondigd wijzigingen aan te brengen die zij passend acht, en kan de content en diensten die zij biedt en de manier waarop deze worden aangeboden of zich op haar servers bevinden, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de content van de e-commerce, het grafische ontwerp en de codes zijn het eigendom van Vitality 4 Life UK Limited en derhalve is hun reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie of elke andere activiteit die kan worden uitgevoerd met de e-commerce content verboden, zelfs als de bronnen niet worden geciteerd, tenzij Vitality 4 Life UK Limited haar schriftelijke toestemming geeft. Alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende symbolen van welke aard dan ook in de e-commerce van het bedrijf zijn het eigendom van hun eigenaren en zijn wettelijk beschermd.

Links

De aanwezigheid van links in de e-commerce van Vitality 4 Life UK Limited heeft slechts een informatief doel en veronderstelt in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling daarover.

Our Privacy Verplichtingen

Vitality4Life Pty Ltd, Vitality4Life International Pty Ltd, Vitality4Life UK Limited, Vitality4Life UK International Limited en gelieerde entiteiten (samen, "Vitalilty4Life") respecteren de privacy van elke persoon die bezoekt, registreert met of inschrijft op onze websites en on-line publicaties, en is vastbesloten ervoor te zorgen een veilige on-line ervaring. Deze privacyverklaring geldt voor alle websites Vitality4Life's ("Sites") zoals hieronder vermeld onder de rubriek "Sites" en beschrijft de informatie Vitality4Life kunnen verzamelen en hoe we die informatie kunnen gebruiken. Dit Privacy Statement vertelt u ook hoe u de juistheid van uw persoonlijke informatie aan Vitality4Life via onze sites en hoe U kunt verzoeken om te verwijderen of bij te werken het kan controleren.

Deze privacyverklaring bestaat uit een algemeen deel, dat geldt voor alle locaties, gevolgd door specifieke hoofdstukken over Vitality4life.com en sites die aanvullende informatie te verstrekken over de persoonlijke gegevens die op deze sites verzameld.

Voor de toepassing van dit Privacy Statement "groepsmaatschappij" wordt verstaan Vitality4Life Pty Limited en een van haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven, waaronder, zonder beperking, de bedrijven hierboven vermeld onder Vitality4Life.

Houd er rekening mee dat de sites koppelingen bevatten naar externe sites en kunnen advertenties bevatten voor, en / of de kans voor u om producten of diensten te kopen van derden. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring niet de activiteiten van deze derden te regelen, en gebruikers dienen privacybeleid van deze sites van derden te raadplegen.

Informatie over Vitality4Life

Vitality4Life's voornaamste bedrijfsactiviteiten zijn:

 • import, verkoop en distributie van medische producten wereldwijd
 • verstrekken van informatie aan de oprichting van een "gezond huis" en "gezonde werkplek"

Vitality4Life Pty Limited Company Adres:

PO Box 1675
Byron Bay NSW AUSTRALIA 2481

Verzameling van Persoonlijke Informatie

Vitality4Life's primaire doel het is het verzamelen van persoonlijke informatie van U is dat wij U een plezierige ervaring op maat bieden en tegelijkertijd om onze diensten en functies te bieden die het meest waarschijnlijk aan Uw behoeften zullen voldoen.

Vitality4Life geeft U de mogelijkheid om homepages als onze sites te openen zonder abonnement of te registreren of verspreiden van Uw persoonlijke gegevens.

Wij verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens van U, informatie dat U ons geeft bij het gebruik van onze sites en / of vragen over, aankoop of het bestellen van onze producten en diensten.

Wij verzamelen ook bepaalde persoonlijke gegevens van andere groepsmaatschappijen aan wie U informatie via hun websites hebt gegeven (met inbegrip, bij wijze van voorbeeld, Vitality4Life UK Limited in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden).

Waar, als onderdeel van onze Site services, wij U in staat om informatie of materialen op onze site te plaatsen, kunnen wij geen enkele informatie die U uploadt of inbrengt openen om onze verplichtingen jegens U te controleren en te beschermen of te voldoen aan onze wettelijke rechten en verplichtingen.

Wij hebben geen informatie over onze bezoekers aan de site of vragenstellers die gegevens over producten verzamelen.

Houd er rekening mee dat wij geen persoonlijke gegevens van kinderen onder dertien jaar verzamelen en dat geen enkel kind onder de dertien persoonlijke informatie aan een van de sites mag geven. Mochten wij ontdekken dat dergelijke persoonlijke informatie is geleverd aan een van de locaties, zullen wij die informatie zo snel mogelijk weer verwijderen

Soorten persoonsgegevens in het bezit en het gebruik ervan

Op sommige sites, verzamelt Vitality4Life persoonsgegevens, zoals Uw naam, bedrijfsnaam, werk en / of woonadres en telefoonnummer en e-mailadres en commentaar / informatie die U mag invoeren of post. Op andere locaties, kan Vitality4Life demografische gegevens, zoals Uw postcode, leeftijd, geslacht, inkoop voorkeuren en interesses verzamelen. Sommige locaties kunnen een combinatie van de twee soorten informatie verzamelen.

Vitality4Life verzamelt en gebruikt Uw persoonsgegevens om efficiënt te werken met de sites en de producten en diensten die door U gevraagd zijn te leveren.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van:

 • Klanten Administratie, wil zeggen dat een deel van de persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verstrekken van informatie, communicatie of transactie services, zoals het plaatsen van een bestelling en leveren van producten en / of diensten aan U.
 • Marketing, betekent delen van Uw persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden door Vitality4Life en / of haar overige groepsmaatschappijen met U opnemen per e-mail, fax, telefoon en / of post voor het verzenden van informatie of promotiemateriaal op de producten en / of diensten van Vitality4Life en / of de overige groepsmaatschappijen.
  Vitality4Life geeft U de mogelijkheid om opt-out van het ontvangen van marketing communicatie en zal in bepaalde omstandigheden toestemming moeten vragen voordat dergelijke communicatie te verzenden naar U.
 • De handel in persoonsgegevens, kunnen namelijk onderdelen van Uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken met de bedoeling het te verkopen aan andere organisaties, maar pas nadat toestemming is gegeven door U.
  Vitality4Life kan Uw gegevens ook gebruiken om te meten welke gebieden het vaakst bezocht worden en welke informatie het meest gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens in verband met het ontwerp van onze website. Deze informatie helpt ons ook te bepalen wat het meest gunstig is voor onze gebruikers en hoe wij voortdurend een betere algemene dienst voor U kunnen creëren.
 • Werknemers of aannemers van Vitality4Life die toegang hebben tot Uw gebruiksinformatie hebben geheimhoudingplicht om de informatie vertrouwelijk te houden en niet te gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de diensten die zij verlenen voor Vitality4Life.
  Alle andere doeleinden waarvoor Vitality4Life wenst om Uw persoonlijke gegevens te gebruiken zal aan Uworden meegedeeld en Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor een dergelijk doeleinde zonder Uw voorafgaande toestemming.

Toestemming en afwijzing

U kunt Uw toestemming voor of afwijzing van bepaalde vormen van gebruik van Uw gegevens zoals hierboven aangegeven door het informeren van Vitality4Life per e-mail, post of telefoon.

Gebruik van Cookies

Alle Vitality4Life's Site’s maken gebruik van Cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat op Uw harde schijf geplaatst is door een webpagina-server. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of om virussen op Uw computer te zetten. Ze worden op unieke wijze aan U toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat de cookie uitgegeven heeft.

Cookies worden ofwel alleen gebruikt tijdens Uw sessie ("tijdelijke" of "session state" cookies) of opgeslagen op de harde schijf van Uw computer ("permanente" cookies).

Tijdelijke cookies zijn een mechanisme voor het behoud van de continuïteit tussen de pagina's tijdens Uw bezoek. Deze cookies worden gehandhaafd in het actieve geheugen van Uw browser en bij het sluiten van site bezoek worden beëindigd. Permanente cookies worden gebruikt om bij volgende bezoeken U te herinneren login gegevens en Uw akkoord met onze algemene voorwaarden.

Cookies zijn een integraal onderdeel van de werking van alle Vitality4Life Sites. Door het gebruik van opties van Uw browser om cookies te blokkeren zult U effectief verbieden effectief gebruik van Vitality4Life sites. Als U nog steeds de werking van cookies wilt regelen, dan is functionaliteit beschikbaar via Uw browser. Over het algemeen heeft U de opties om alle cookies te accepteren, te worden geïnformeerd wanneer een cookie wordt uitgegeven of alle cookies te weigeren.

Zoals hierboven, kan het uitschakelen van cookies Vitality4Life sites operationeel hinderen.

Toelichtingen

Informatie op een site verzameld, kunnen worden gedeeld binnen Vitality4Life en andere groepsmaatschappijen voor de hierboven genoemde doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden verkocht aan andere bedrijven in de vorm van lijsten en directories, maar pas na toestemming van U, overeenkomstig de bovenstaande bepalingen.

Vitality4Life kan ook Uw persoonlijke gegevens aan derden, inclusief, zonder beperking, professionele adviseurs, of overheid of overheidsinstellingen of-instanties, waar nodig vrijgeven om haar wettelijke rechten of wanneer vereist door de wet uit te oefenen of te verdedigen.

Houd er rekening mee dat de sites koppelingen bevatten naar externe sites en kunnen advertenties bevatten voor, en / of de kans voor U om producten of diensten te kopen van derden. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring niet de activiteiten van deze derden te regelen, en de gebruikers moeten die sites van derden 'privacy Beleid raadplegen.

Overdrachten buiten de EEG (NB: alleen relevant voor de Europese vestigingen)

Vitality4Life kan Uw persoonsgegevens doorgeven, en voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt worden, aan andere groepsmaatschappijen of andere derden die gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Economische Gebieden, wiens wetten niet door de Europese Commissie als passende beschermingsniveau voor persoonsgegevens erkende gegevens. Dit omvat transfers aan groepsmamatschappijen in Australië.

Geheimhouding en Veiligheid van Uw Persoonlijke Informatie

Vitality4Life is toegewijd aan het bijhouden van de gegevens die U ons verschaft zal veilig bewaard worden, redelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om Uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

Wij hebben informatie beveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen om de persoonlijke gegevens die wij in beheer hebben te beschermen geïmplementeerd.

Wij geven U ook de mogelijkheid om met behulp van een veilige transmissie methode om ons persoonlijke gegevens identificatiemiddelen, zoals credit card gegevens en bankrekeningnummer toe te sturen.

Hoe Toegang Verkrijgen, Update en Uw Informatie te Wissen.

Als U wilt weten of wij persoonlijke gegevens over U houden, of als U een vraag heeft over ons privacybeleid of Uw persoonsgegevens in het bezit van Vitality4Life, met betrekking tot alle locaties kunt U contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via:

 • Post sturen naar dit adres: Vitality4Life Pty Ltd PO Box 1675
 • Telephone: +61 (2) 66807 444
 • Email: support@vitality4life.com

Vitality4Life staat toe dat U de uitdaging aangaat met de gegevens die wij van U hebben, en de overeenstemming volgens toepasselijke wetten te accepteren. U kunt Uw persoonlijke informatie houden.

 • gewist
 • hersteld of gewijzigd
 • voltooid

Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

Vitality4Life zal zo nu en dan deze Privacy Verklaring updaten aan nieuwe wetgeving of praktijk in de sector, groepsmaatschappij veranderingen en klantenfeedback te reflecteren. Wij raden U aan deze privacyverklaring regelmatig te herlezen om te worden geïnformeerd over hoe Vitalit4Life Uw persoonlijke gegevens beschermt.

Pagina's of Sites

Deze Privacy Verklaring geld voor websites gelocaliseerd op het World Wide Web, inclusief maar niet beperkt tot de volgende domeinen:

www.aquasana.com.au
www.byronbaywheatgrass.com.au
www.detoxlounge.com.au
www.detoxstop.com
www. easygreen.com.au
www.easygreen-sprouter.com.au
www.health-for-homes.com
www.hippocrates-twingear-juicer.com
www.infrared-sauna.com.au
www.juicer-comparison.net
www.juicercomparisons.com
www.my-greenpower-juicer.com
www.official-healthy-home.com
www.oscar-living-juicer.com
www.oscarvitalmax.com
www.soymilk-maker.com.au
www.v4lcatalogue.com.au
www.vibrationmachine.net
www.vitality4life.ca
www.vitality4life.co.nz
www.vitality4life.co.uk
www.vitality4life.com
www.vitality4life.com.au
www.vitality4life.com.es
www.vitality4life.de
www.vitality4life.es
www.vitality4life.fr
www.vitality4life.info
www.vitality4life.net
www.vitality4life.net.au
www.waterfiltercomparisons.com.au
www.yoga4life.com.au
www.yoga-swing.com

Onze Prijsvergelijking Garantie

Let op de voorwaarden van onze Prijsvergelijking garantie.:

 • Het artikel moet identiek zijn (model, merk, model en kleur)
 • Kan niet gebruikt worden in combinatie met andere aanbiedingen van Vitality 4.